Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej facetomania.pl zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
2.Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Właścicielem Portalu.
3.Regulamin określa:
a.Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b.Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
c.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel Portalu,
d.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
e.Tryb postępowania reklamacyjnego.
4.Definicje:
a.Właściciel – firma będąca operatorem Portalu, e-mail: [email protected],
b.Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem facetomania.pl,
c.Użytkownik – osoba odwiedzająca Portal i przeglądająca jego zawartość,
d.Sklep – sklep internetowy współpracujący z Portalem i prezentujący swoje towary w Portalu,
e.Link/łącze – przycisk lub fragment tekstu, który po kliknięciu przenosi na nową stronę internetową.

§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1.Portal prezentuje informację o towarach z wybranych Sklepów umożliwiając bezpośrednie przejście do Sklepu po kliknięciu w Link.
2.Portal nie prowadzi sprzedaży.
3.Portal nie jest stroną w procesie zakupu (wszelkie pytania dotyczące procesu zakupu należy kierować do Sklepów).

§3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1.Treści zawarte w Portalu mogą nie być aktualne w szczególności zdjęcia, opisy, ceny i stany dostępności. Portal nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w aktualizacji tych danych. Jeżeli znalazłeś błąd zgłoś go nam.
2.Wszystkie treści zostały zebrane z zachowaniem staranności, jednakże nie mogą być traktowane jako podstawa prawna np. porady ekspertów.
3.W celu skorzystania z usługi zapisu towarów do zakładki Ulubione wymagana jest włączona usługa JavaScript oraz Cookies.
4.Linki do zewnętrznych Sklepów wymagają włączonej usługi JavaScript w celu ich działania.
5.Dodanie opinii w Portalu jest poprzedzone dodatkowym potwierdzeniem akceptacji niniejszego regulaminu przez odhaczeniem odpowiedniego tekstu pod formularzem opinii.

§4 Odpowiedzialność za treści
1.Łącza na Portalu mogą przenieść Użytkownika poza sieć Portalu oraz do systemów, za których zawartość, dokładność i funkcje Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i Właściciel Portalu nie może być pociągnięty do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany, które nastąpiły w serwisach, do których umieścił łączę.
2.Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez Właściciela Portalu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.
3.Wszystkie użyte w Portalu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
4.Wszystkie treści oraz elementy graficzne podlegają ochronie prawnej - zabrania się ich kopiowania w celu dalszej publikacji.
5.Właściciel portalu informuje i ostrzega, że nie należy publikować opinii, które naruszają prawo.
6.Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w opiniach. Pełną odpowiedzialność za zamieszczaną treść ponosi ich autor.
7.Właściciel portalu zachowuje sobie prawo do usunięcia opinii Użytkownika łamiącego regulamin oraz zablokowania mu możliwości dodawania opinii.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Użytkownik w celu korzystania z Portalu powinien zaopatrzyć się we własnym zakresie w łącze telekomunikacyjne (dostęp do Internetu), sprzęt (komputer) oraz oprogramowanie spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:
1.Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 0,5 Mb.
2.System operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android
3.Przeglądarka internetowa np. Google Chrome 54+, Mozilla Firefox 50+, Internet Explorer 8+, Opera, Safari 5.1+, iOS Safari 4+, Android Browser 2.3+
4.Włączona obsługa JavaScript i Cookies* * - Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Cookies i wyłączyć usługę tracąc jednocześnie możliwość zapisu towarów w zakładce Ulubione. Więcej w Polityce prywatności.

§6 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.Właściciel świadczy usługi na rzecz Użytkowników w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.Użytkownik od momentu skorzystania z danej usługi na Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Portalu .
4.Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Właścicielem na skorzystanie z danej usługi.
5.Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez opuszczenie Portalu.
6.Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług.
7.Właściciel ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usług w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Portalu.
8.Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyny.

§7 Tryb postępowania reklamacyjnego
1.Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Portalu lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Właściciela na e-mail [email protected]
2.W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:


a.imię i nazwisko Użytkownika,
b.dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
c.opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej.

§8 Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2016r.
2.Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego informowania Użytkownika.
3.Zmiany regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
4.Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
5.Integralną część Regulaminu jest Polityka prywatności dostępna w Portalu.